หากจะเริ่มว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย มีกี่ชนิด กี่ประเภท ต้องย้อนกลับ สมัยก่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีการแยกออกว่าดูแลในส่วนไหนเป็นกิจลักษณะ หรือ แบ่งสาขาออกมาอย่างชัดเจน ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้ 3 สาขานั้น เหนือไปกว่านั้นจริงๆ แล้วยังมีหลาก เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารและสถานที่ หรือ ขนย้ายทรัพย์สินมีค่า หรือ อารักขาบุคคลสำคัญ 

แต่เมื่อมีการแบ่งสาขาออกมาแล้ว 3 สาขา นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละสาขานั้น สามารถเห็นเส้นทางอาชีพของแต่ละสาขาได้เป็นอย่างดี และสร้างความเป็นมืออาชีพในแต่ละสาขานั้นๆออกมา โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

  1. สาขารักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่

1.1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ SG security guard 

ยาม ตามแต่ที่จะเรียกเพราะลักษณะการทำงานใกล้เคียงกัน คือ รักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารและสถานที่ ควบคุมการเข้าออกพื้นที่ และสำรวจตรวจสอบความผิดปกติในโครงการ จำกัดการเข้าออกของบุคคลภายนอก

1.2. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย หัวหน่วยชุด SO Security officer Supervisor ถือว่าเป็น เจ้าหน้าที่บริหารขั้นตอนของบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีหน้าที่ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานนั้น  รวมถึงการจัดกำลังพล ตารางเวร เพื่อแจ้งแก่ผู้จัดการปฏิบัติการหรือกำลังพล

1.3. สายตรวจ ฝ่ายปฏิบัติการ Patrol inspector ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและหัวหน้าชุด นอกเหนือจากนั้นยังมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ในบางที่อาจจะเรียกแยกออกไปในฝ่ายควบคุมคุณภาพว่า QC โดยยังคงมีหลักการเดียวกัน คือ รักษามาตรฐานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

1.4. ครูฝึก instructor มีหน้าที่อบรม ฝึกฝนให้พนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าใจระเบียบ วินัยในการทำงาน นอกเหนือจากนั้นยังมีการฝึกอบรมให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมรักษาความปลอดภัยต่าง การควบคุมการเข้าออก Access control นอกจากนั้นยังต้องมีการฝึกทบทวนและปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและมีกำลังใจในการทำงาน

1.5. ผู้จัดการส่วนงาน ผู้จัดการภาค ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Manager Operation Manager ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในงานรักษาความปลอดภัย เพราะผู้จัดการที่มีความสามารถ ทำได้ทั้งหมดตามที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการดูแลในส่วนปฏิบัติการแล้ว ยังสามารถทำหน้าที่ได้ทดแทนพนักงานขาย เพราะผู้จัดการจะเข้าใจสินค้า หรือ ตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ส่วนการเป็นผู้จัดการที่ดีควรเป็นอย่างไร คงต้องติดต่อกันในบทถัดๆไป

คงจะเข้าใจคร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในส่วนสาขารักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ บทความถัดไปเราจะพูดถึง สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เพื่อให้แต่ละท่านเข้าใจว่า งานรักษาความปลอดภัย จริงๆแล้วมีกี่ประเภท ไม่ได้มีเพียงแค่ 3 สาขาหลักที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพระบุไว้แต่เพียงเท่านี้ ยังมีประเภทอื่นๆอีก แต่ขออธิบายไปที่ละสาขาก่อนนะครับ โปรดติดตามตอนต่อไป